Varför kan en drabbas av dysmorfofobi?

Det är ännu oklart varför vissa personer utvecklar dysmorfofobi (BDD). Många olika faktorer kan påverka vilken sårbarhet en har, såväl biologiska, sociala som psykologiska. Även annan psykisk ohälsa och/eller sjukdom kan komma att ha en viss inverkan på känsligheten att utveckla dysmorfofobi, däribland ångest, oro, OCD och ätstörningar.

Det framkommer att erfarenheter från uppväxten kan påverka risken för att få dysmorfofobi. En del som behandlats för dysmorfofobi beskriver att de fått lära sig hemifrån att utseendet är viktigt. Vissa har erfarenheter av att ha blivit mobbade eller retade för sitt utseende under barndomen. Det är inte så konstigt att sådana erfarenheter kan leda till rädsla för att bli avvisad. 

Negativ kroppsuppfattning kan också hänga samman med att ställa väldigt höga krav på sig själv. Många med dysmorfofobi beskriver att de vill att saker och ting ska vara perfekta och har oftast ett starkt fokus på detaljer. Att sträva efter att vara perfekt påverkar ofta kroppsuppfattningen negativt. 

Sammanfattat kan nämnas att nedanstående faktorer kan komma att öka risken av att drabbas av dysmorfofobi:

  • Om någon i ens närhet lider utav dysmorfofobi eller stor fixering vid utseendet.
  • Om negativa upplevelser relaterade till utseendet finns. Det kan vara att någon påtalat nedsättande ord om enskilda attribut av ens utseende, att en har farit illa i en destruktiv nära relation, att en har utsatts för mobbning fysiskt eller via sociala medier.
  • Om en har starka perfektioniska personlighetsdrag.
  • Om påtryckningar av yttre art kring utseendet, via exempelvis sociala kontexter och medier, kommit att påverka ens självbild och förväntningar på det egna utseendet negativt.
  • Om annan psykisk ohälsa och sjukdom finns där hög grad av samsjuklighet kan bli gällande, till exempel depression och ångestsyndrom.